معاونت بازرگانی راه آهن

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۸

دربافت تقدیر نامه از معاونت بازرگانی راه آهن

دربافت تقدیر نامه از معاونت بازرگانی راه آهن شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس جهت امداد رسانی  در بازسازی و ترمیم خط آهن لرستان از سوی […]