مدیران2023-01-08T12:04:08+03:30

مدیران شرکت پرتوبار  فرابر خلیج فارس

حسین باقری

مدیرعامل

پست الکترونیکی

محمد وثوقی

مدیر مالی

پست الکترونیکی

حسن امراللهی

مدیر بازرگانی

پست الکترونیکی