مدیران2020-02-01T16:38:30+03:30

مدیران شرکت پرتوبار خلیج فارس

مهرداد نجاتی محرمی

مدیرعامل

پست الکترونیکی

محمد وثوقی

مدیر مالی

پست الکترونیکی

محسن بیرقدار

مدیر بازرگانی

پست الکترونیکی