سهامداران2020-02-01T16:32:43+03:30

سهامداران شرکت

سهامداران شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس

رديف نام و نام خانوادگی تعداد سهم
1 شرکت ریل سیر کوثر (به نمایندگی محمدرضا دهقانپور ماهانی) 4.999.998 سهم
2 حمید عزت آبادی پور 1سهم
3 محمد باقر عسکری پور 1سهم