سهامداران2022-12-24T13:09:40+03:30

سهامداران شرکت

سهامداران شرکت پرتو بار فرابر خلیج فارس

رديف نام و نام خانوادگی تعداد سهم
1 شرکت ریل سیر کوثر
4.999.998 سهم
2 حمید عزت آبادی پور 1سهم
3 محمد باقر عسکری پور 1سهم