مدیر بازرگانی:

محسن بیرقدار


مدیر مالی:

محمد وثوقی


مدیرعامل:

مهرداد نجاتی محرمی