خدمات2019-10-26T14:35:26+03:30

شرکت پرتو فرابار خلیج فارس

ارائه خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی

خدمات و سرویس های شرکت پرتو بار خلیج فارس

خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از:

راهبری

نظارت بر سیر و حرکت

تخلیه و بارگیری

مدیریت زیرساخت ها

انجام کلیه امور مرتبط با حمل و نقل اعم از:

تامین

ساخت و تولید، تعمیر و نگهداری

تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری