مدیر بازرگانی:

محسن بیرقدار


مدیر مالی:

اسداله ربیعی


مدیرعامل:

مهرداد نجاتی محرمی